Industrielawaai 2018-09-21T20:17:55+00:00

INDUSTRIELAWAAI

Voor verschillende bedrijven of overheden maken wij akoestische onderzoeken ten behoeve van vergunningverlening of voor het oplossen van klachten. De onderzoeken bevatten geluidmetingen ter plaatse en het opstellen van een digitaal geluidmodel (of zonemodel), het rapporteren van de bedrijfsituatie, toetsen aan de vigerende vergunningsvoorschriften of wetgeving en het adviseren van voorzieningen indien er overschrijdingen worden waargenomen. Voor sommige lichtere bedrijven kan een akoestische motivatie voldoende zijn. Voor de meer uitgebreidere bedrijven is een uitgebreid akoestisch onderzoek nodig met bijbehorende metingen en modellatie.

Hiernaast geven de foto’s inkijk in de verschillende soorten geluidmetingen.

Zonebeheer

Voor verschillende gemeente beheren en bewaken wij de geluidzone rondom industrieterreinen. Het beheren van zones wordt merendeel uitgevoerd met het programma Geomilieu. Het beheren, bewaken en uitbreiden van gezoneerde industrieterreinen behoren tot ons takenpakket.

Voorbeeld zonebeheer wegverkeer en industrielawaai

Wabo – milieuplichtig of meldingsplichtig

Bij een aanvraag voor een milieuvergunning of een meling voor het Activiteitenbesluit moet veelal een akoestisch rapport worden gevoegd. In een akoestisch rapport wordt berekend wat het geluidsniveau van het bedrijf is op woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving. Soms moeten bedrijven aantonen dat zij voldoen aan de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning. De gemeente of provincie kan hiervoor een akoestisch rapport vragen. Wij meten en berekenen het geluidsniveau op woningen en stelt naar aanleiding hier van het akoestisch rapport op.

Ervaringsgebieden industrielawaai

  • Transportbedrijven, Tankstations, Hondenpensions, Maneges, Melkrundveehouderijen, enz;
  • Afvalinzamel- verwerkenden bedrijven;
  • Industriele bedrijven (zeer divers);
  • Steenfabrieken, Zandwinningen, en diverse kleineren bedrijven.

Ervaringsgebieden Zonering

  • Zonebeheerder gemeente Doesburg;
  • Zonebeheerder gemeente Arnhem.