06 - 5233 5199 info@burenlawaainu.nl Breehorn 8H 8321 WP Urk

Indien de klant geen eigen klachtenkoffer bezit kan de uitvraag volledig worden uitbesteed. Het betreft dan een duurmeting in één maatgevende woning waar verschillende klachten worden geuit  in de vorm van divers burengeluid. Om een duidelijk beeld te krijgen wordt over een representatieve periode van 2 weken in de betreffende woning een meetopstelling geplaatst. De klachtenmodule betreft een koffer met gekalibreerde geluidopname apparatuur in getal en fragment welke op aansturing van de klager wordt aangezet middels een knoppenbediening op de koffer of een radiografische afstandsbediening.

De klachtenmodule wordt centraal op de meest maatgevende plaats neergezet (verblijfsruimte in kader van het Bouwbesluit). De koffer wordt afgesloten op slot geplaatst zodat de bewoners verder niets kunnen doen aan de koffer. Nadien wordt de klachtenmodule nader geanalyseerd en worden de pieken er uitgefilterd. Deze pieken, indien gemeten, worden gerapporteerd in een meetverslag en getoetst aan de gestelde wetgeving met opgave of overlast van toepassing is. Eveneens worden oplossingsrichtingen aangedragen.

De gemeten voorgestelde waarden zijn het LAeq en LAmax en de bijbehorende geluidfragmenten zijn uit te luisteren met Windows Media Player. Er geldt voor woningen onderling geen directe wetgeving maar wij gebruiken de wetgeving vanuit het Activiteitenbesluit. Indien hier na correctie een overschrijding wordt geconstateerd kan de plaatselijke APV worden gebruikt voor eventuele juridische stappen.

Wij treden hier als onafhankelijke partij op. Dit betekend dat wij geen communicatie over interne en meet-technische zaken doen. Indien er communicatie noodzakelijk is zullen wij dit steeds vooraf afstemmen met de opdrachtgever. Tevens is het van belang dat de startdatum van de metingen enkel telefonisch met de bewoners wordt gecorrespondeerd zonder dat dit bekend is en wordt bij de omliggende bewoners en gebruikers. Dit in verband met het (bewust) beïnvloeden van de meetsessie.